Ο Δήμος Κορυδαλλού, μετά την έκδοση της αριθμ. 79/25.04.2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και την αριθμ. 38682/14069/18.05.2018 εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, προτίθεται να προσλάβει προσωπικό, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, με σκοπό την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών των υπηρεσιών του και ειδικότερα προτίθεται να προσλάβει δέκα (10) άτομα, διαφορετικής ειδικότητας και εκπαιδευτικής βαθμίδας, ως ακολούθως:

  1. Τεχνίτες Υδραυλικοί Δ.Ε. 2
  2. Τεχνίτες Ξυλουργοί Δ.Ε. 2
  3. Τεχνίτης Σιδεράς – Αλουμινάς Δ.Ε. 1
  4. Τεχνίτης Πλακάς Δ.Ε. 1
  5. Βοηθός Σιδερά – Αλουμινά Υ.Ε. 1
  6. Βοηθός Ξυλουργού Υ.Ε. 1
  7. Βοηθοί Πλακά Υ.Ε. 2

Όσοι ενδιαφέρονται να καταλάβουν τις παραπάνω θέσεις, καλούνται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, ήτοι από Πέμπτη 24.05.2018 και μέχρι και τη Δευτέρα 04.06.2018, να υποβάλλουν στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου Κορυδαλλού (Γρ. Λαμπράκη 240) αίτηση, με τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Αίτηση (διατίθεται από την υπηρεσία), 2. Φωτοαντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπουδών (όπου απαιτείται), 3. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας, 4. Βεβαίωση ενσήμων από τον ασφαλιστικό φορέα (ΙΚΑ, ΟΑΕ, κλπ), με το χαρακτηριστικό «για ΑΣΕΠ», 5. Πιστοποιητικό οικ. κατάστασης ή πιστοποιητικό γέννησης (για άγαμους) και 6. Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού, όπως προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/2007 (διατίθεται από την υπηρεσία), 7. Υπεύθυνη Δήλωση, για κόλλημα διορισμού (διατίθεται από την υπηρεσία). Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Προσωπικού (Γρ. Λαμπράκη 240, τηλ. 210.4990415 – 416), κατά τις εργάσιμες ήμερες και ώρες.

Φορέας ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Τύπος Πράξης Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισμό ή επιλογή στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών των ΝΠΔΔ, φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και των επιχειρήσεων και φορέων των ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού
Σχετικά Αρχεία ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Νομός/Νομοί Νομός Αττικής (Πειραιώς)
Έντυπα ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 6
πηγή: e-dimosio.gr